Inloggen Inloggen
Uitgebreid Zoeken zoeken
Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

van:

 

SysWorks BV

Business Park Stein 214

6181 MB Elsloo Lb

 

 

Gedeponeerd op 2 januari 2013 bij de Kamer van Koophan­del Limburg, onder nummer: 54337917

 

 

Artikel 1. Begrippen

 

In alle offertes en overeenkomsten van SysWorks BV, statutair gevestigd te Maastricht, verder te noemen “SysWorks”, worden de navolgende begrippen met een Beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen worden verstaan:

1.1  "Apparatuur": de door SysWorks op basis van overeenkomsten te leveren en/of be­schikbaar te stellen computersystemen (exclusief Programmatuur, doch inclusief de Systeem­programma­tuur), hiermee verbandhou­dende randappara­tuur, accessoires en onderdelen, zoals in de offertes, facturen en/of Prijslijst vermeld, inclusief bijbehorende Materia­len, als omschreven naar aantal, type en/of modelaanduiding in de factuur.

1.2  "Systeemprogrammatuur": de informatiesysteemonafhan­kelijke besturingsprogrammatuur, welke op de Apparatuur zal worden gebruikt, als beschreven in de offerte en de factuur.

1.3  "Applicatieprogrammatuur": de door Contractant in samen­hang met de Apparatuur te gebruiken toepassingsprogramma­tuur, alsnog door SysWorks te ontwikkelen of reeds ontwikkeld op basis van de in de opdracht opgenomen bescheiden.

1.4  "Distributieprogrammatuur": computerprogrammatuur van derden, waarvan de gebruiks­rechten rechtstreeks door een derde aan Contractant worden verstrekt.

1.5  "Programmatuur": de in de offertes, facturen en/of Prijslijst vermelde computer­pro­grammatuur, die wordt verstrekt tezamen met Apparatuur of die anders­zins ten behoeve van Contractant wordt ontwik­keld (Applicatieprogrammatuur) of ver­strekt door SysWorks BV. De term "Programma­tuur" heeft be­trekking op alle (delen van) program­matuur, nieuwe versies daarvan en programmatuuraan­pas­singen. Onder Programma­tuur wordt niet verstaan Distributie­pro­gramma­tuur.

1.6  "Producten": Apparatuur, Programmatuur, documentatie en als onderdeel van bestelde Apparatuur en Programmatuur verleende diensten, of andere te leveren producten en/of Diensten, uitgezonderd Distributieprogrammatuur. Ten aanzien van Programma­tuur, andere producten welke onder gebruiksrecht worden ver­strekt en Distributiepro­gramma­tuur, betekent de term "Koop" "verwer­ving van gebruiks­recht" en de term "Koper" betekent "Gebruiksge­rechtigde".

1.7  "Licentie": het recht van Contractant de Pro­gramma­tuur conform de bepalingen van de gesloten overeenkomsten te gebruiken.

1.8  "Diensten": de in de offertes, facturen, Service Level Agree­ments SysWorks en/of Prijslijst vermelde dienstverlening, van welken aard ook, die, al dan niet tezamen met Apparatuur en/of Programmatuur wordt ver­strekt, of die anderszins ten behoeve van Contractant wordt ontwik­keld of ver­strekt door SysWorks, meer in het bijzonder in verband met services.

1.9  "Materialen": de voor het gebruik, Acceptatie, Installatie en wijziging van de Apparatuur benodigde hulpmiddelen.

1.10 "Aflevering": het bezorgen van de Appara­tuur op de Plaats van aflevering.

1.11 "Plaats van aflevering": de door Contractant aangewezen ruimte waar de Installatie van de Apparatuur zal plaats­vinden.

1.12 "Installatie": het zodanig opstellen, installeren en aanslui­ten van de Apparatuur, alsmede het aanpassen van de Apparatuur en/of het inrichten van de Programma­tuur, dat de Appara­tuur beant­woordt aan het in de overeenkomst(en) bepaalde.

1.13 "Implementatie": het invoeren van de Applicatie‑ en Systeemprogrammatuur in de Apparatuur en waar nodig het aanpassen van de Apparatuur en/of het inrichten van de Applicatiepro­gramma­tuur, alsmede van de Programmatuur genoemd in de factuur, op zodanige wijze dat de Apparatuur conform de overeengekomen specificaties functioneert.

1.14 "Conversie": het geheel van maatregelen en activi­teiten, welke zijn gericht op de overgang van de huidige werkwijze met betrekking tot gegevensverwerking naar de werkwij­ze, waarbij gebruik wordt gemaakt van Apparatuur.

1.15 "Acceptatietest": de testprocedure waarmee kan worden aangetoond dat de Apparatuur in samenhang met de Applica­tie‑ en Systeemprogrammatuur aan de overeengekomen specifi­caties voldoet.

1.16 "Acceptatie": de goedkeuring van alle onderdelen van de Appara­tuur.

1.17 "Gebrek": het niet c.q. niet volledig voldoen van de Appara­tuur aan de overeengekomen specificaties, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de Appara­tuur.

1.18 "Beroepsfout": tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige automatiseerder onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuit­oe­fening, behoort te vermijden.

1.19 "Koop": overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en de Koper daarvoor een prijs in geld te beta­len.

1.20 "Personeel van SysWorks": de door SysWorks voor de uitvoering van de overeenkomst(en) in te schakelen personeelsle­den en/of hulpperso­nen, welke krachtens de gesloten overeen­komst(en) onder haar verantwoordelijkheid zullen werken.

1.21 "Personeel van Contractant": de door Contractant­ op grond van de overeenkomst(en) ter beschikking te stellen perso­neelsle­den en/of hulppersonen, welke krachtens deze over­een­komst(en) onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.

1.22 "Werkdagen": kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop de overeengekomen werkzaamhe­den zullen worden verricht.

1.23 "Prijslijst": de op het moment van orderac­ceptatie door SysWorks geldige SysWorks Prijslijst, die van toepassing is op Producten of services die vermeld zijn in een order.

1.24 "Documentatie": manuals, handboeken, onderhoudsmanuals en eventueel andere in de Prijslijst ver­melde documentatie, of documen­tatie welke wordt verstrekt tezamen met in de Prijslijst vermel­de Apparatuur of Programmatuur, of in samenhang met services. Onder de term "Documentatie" wordt niet verstaan Software Product Descripti­ons, Servicebe­schrij­vingen, Programmatuur of Distributiepro­grammatuur.

1.25 "Software Product Descriptions" ("SPD's"): de documenten met daarbij behorende bijlage(n), die de programmatuur-specifica­ties, garantie en overige informatie betreffende het verwerven van gebruiksrechten bevatten van de desbe­treffende Programma­tuur;

1.26 "Servicebeschrijvingen": documenten die de voorwaarden bevatten betreffende de beschikbare (onderhoud)services van SysWorks, meer in het bijzonder het geheel der Service Level Agree­ments SysWorks.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

2.1  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, nader te noemen "Contractvoorwaarden", beheersen iedere rechtsverhou­ding tussen de beslo­ten vennootschap SysWorks BV, gevestigd te Maastricht, hierna te noemen "SysWorks", en haar contractpartijen, hierna te noemen "Contractant".

2.2  Deze Contractvoorwaarden zijn in de eerste plaats van toe­pas­sing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Koop en leve­ring, doch ook op alle met voornoemde overeenkomsten samenhan­gende dienst­ver­lening, aanneming van werk en overige overeenkom­sten, van welke aard ook. Partijen verkla­ren dat deze Contractvoorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkom­sten van toepas­sing zijn. Afwijkingen van deze Contractvoorwaarden en/of van voorwaarden in de Prijslijst, catalogi, circu­laires en dergelijke van SysWorks­, zijn uitsluitend van kracht in­dien door SysWorks­ schrifte­lijk beves­tigd. Eventuele voor­waarden van Contractant gelden slechts in zoverre deze in overeenstemming zijn met SysWork’s Contractvoorwaarden en uitdrukke­lijk schrifte­lijk door SysWorks zijn aanvaard.

2.3  Contractant wordt geacht kennis te hebben geno­men van de Contractvoorwaarden van SysWorks, tenzij hij bij de opdrachtverlening nadruk­kelijk heeft ver­klaard daartoe niet in de gele­genheid te zijn ge­weest.

2.4  SPD's en in de Prijslijst of offerte vermelde, op Produc­ten, services of Distributieprogramma­tuur betrekking hebbende, voorwaarden die van toepassing zijn op Contractant's order, worden als onderdeel van deze Contractvoorwaarden beschouwd en worden aan Contractant ver­strekt, of indien niet ver­strekt, staan ze op aanvraag van Contractant te zijner beschikking.

 

Artikel 3. (Totstandkoming van) de overeenkomst(en)

 

3.1  Alle aanbiedingen en de door SysWorks gemaak­te offer­tes zijn steeds vrij­blijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengeko­men. Na verloop van die of de overeengekomen afwijken­de ter­mijn, wordt de aanbieding geacht te zijn vervallen.

3.2  Contractant is door zijn enkele order of op­dracht gebon­den. De overeenkomst komt echter eerst tot stand, wanneer de offerte door Contractant is geaccordeerd of -zonder offer­te- door SysWorks daad­werkelijk uitvoering is gege­ven aan de opdracht, waaronder begrepen het plaat­sen van een order bij haar leve­ranciers.

3.3  Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of medewerkers van SysWorks zijn voor SysWorks niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schrif­te­lijk door de daartoe bevoegde personen van SysWorks zijn bevestigd.

3.4  Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewich­ten, afmetingen, kleuren, en overige gegevens in de Prijslijst­ en publicatie- c.q. reclame­materi­aal van SysWorks, gelden slechts bij benadering, zijn vrijblijvend en aan wijzi­gin­gen onderhe­vig. SysWorks staat niet in voor de juist­heid of volle­digheid van die gege­vens. Aan catalogi en verdere voorge­drukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan Contractant dan ook geen aanspraken ontlenen.

 

Artikel 4. Voorwerp van de overeenkomst; duur

 

4.1 Met SysWorks gesloten (duur)overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als vermeld in de "Offerte" en worden na omme­komst van de eerste periode, telkens geacht stilzwij­gend voor één jaar te zijn verlengd, tenzij een der partijen minimaal 3 maanden vooraf­gaand aan het verstrij­ken van de alsdan lopende contracts­duur schrifte­lijk van haar opzegging kennis geeft. De voorwaar­den en bedingen van de eerste contractsperiode blijven tijdens de verlenging ongewij­zigd.

4.2  Met SysWorks gesloten overeenkomsten c.q. onderdelen daarvan kun­nen door Contractant niet tussentijds worden beëindigd, tenzij SysWorks hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1  Een door SysWorks opgegeven of met Contractant overeengeko­men leveringstermijn, is naar beste weten vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijn is evenwel vrijblijvend en zal steeds gelden bij benade­ring en kan derhalve nimmer worden opgevat als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeen­gekomen. Elke offerte is gebaseerd op uitvoe­ring van de over­eenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktij­den. Afwij­kingen met in de branche gebruikelijke en/of redelij­ke tolerantie bij levering, geven aan Contractant geen recht op recla­me, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

5.2  Bij niet‑tijdige afle­vering dient Contractant SysWorks schrif­telijk in gebreke te stellen en een nadere rede­lijke termijn stellen om alsnog te leve­ren. SysWorks zal ter zake termijnoverschrij­ding echter nimmer tot enige schade­vergoeding gehou­den zijn.

5.3  Contractant is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen op het moment waarop dit hem wordt bezorgd, danwel op het moment waarop dit volgens de overeenkomst aan hem ter be­schikking wordt gesteld. Indien Contractant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informa­tie of instructies noodzake­lijk voor de levering, kan SysWorks te harer keuze de overeenkomst ontbinden danwel nakoming vorde­ren, waarbij de zaken geacht worden door Contractant te zijn afge­nomen. Alsdan zullen de zaken voor rekening en risico van Contractant en tegen vergoe­ding van alle daaruit voortvloeien­de kosten door SysWorks worden opge­slagen, onverminderd alle overige rechten van SysWorks.

5.4  Overigens zal steeds gelden dat levering onverze­kerd plaatsvindt en wel af bedrijfsmagazijn van SysWorks, tenzij schrifte­lijk anders overeengekomen. De levertijd loopt vanaf de laat­ste van onder­staande tijdsmomenten:

- de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging door SysWorks;

- de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde betalingstermijn;

- de datum van de door Contractant aan SysWorks te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.

5.5  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

a. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder;

b. indien de zaken door of namens de Contractant worden afge­haald: door het in ontvangst nemen van de zaken;

c. bij opslag van de zaken als bedoeld in lid 3: zodra SysWorks Contractant daarvan schriftelijk in kennis heeft ge­steld.

5.6  Het is SysWorks toege­staan verkochte zaken in ge­deelten te leveren, behoudens indien een deellevering geen zelfstan­dige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden gele­verd, is SysWorks bevoegd elk gedeelte afzon­derlijk te facture­ren.

 

Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken

 

SysWorks is bevoegd zaken te leveren die afwijken van het­geen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documen­tatie welke ver­eist zijn om te vol­doen aan toepasselijke wettelijke voor­schriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 7. Prijs en betaling

 

7.1  SysWorks zal facturen in enkelvoud aan Contractant­ toezenden, zulks onder vermelding van datum, periodevermelding, debiteuren- en factuurnummer. Zij zijn telkens bij achterafbetaling verschuldigd. Indien de ingangs­da­tum van enige overeen­komst met SysWorks niet samen­valt met de eerste dag van een factureringsperiode, is een pro rato gedeelte voor die periode verschul­digd. Indien in de Prijslijst, offertes of orderbevestigingen niet anders is vermeld, is de overeen­geko­men en door SysWorks opgegeven prijs inclusief eventuele invoer­rech­ten, doch exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en eventuele vrachtkosten. Bovendien is deze opgegeven prijs gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijs­bepalen­de factoren. Instal­la­tie op het installatieadres van Contractant is eveneens niet in de prijs inbegrepen, tenzij dit als zodanig is vermeld in de offerte.

7.2  SysWorks is te allen tijde gerechtigd om tus­sen­tijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan Contractant door te bereke­nen. Alle heffingen en belastingen van over­heidswege en even­tuele verhogingen daarvan, alsmede verhogingen van de (onder­houds)ta­rieven van derden, zal SysWorks eveneens steeds kunnen doorberekenen.

7.3  De prijzen voor programmatuur waarvan het gebruiksrecht voor bepaalde tijd wordt verstrekt ("Periodic Payment Licen­se", hierna genoemd "PPL"), kunnen door SysWorks na voor­afgaan­de schriftelijke berichtgeving, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, worden gewijzigd.

7.4  Betaling geschiedt à contant of op factuur en in dat geval binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur. SysWorks is overigens steeds be­voegd om gehele of gedeelte­lij­ke beta­ling vooraf te bedingen.

7.5  Kor­ting, inhouding of verrekening uit welke hoofde dan ook, is, behoudens schrif­telij­ke instemming door SysWorks­, niet toegestaan. Indien de betalingen niet tijdig zijn ontvan­gen, wordt Contractant geacht in verzuim te zijn en heeft SysWorks­, onver­minderd haar overige rechten, het recht vanaf het moment van over­schrijding van genoemde termijn, zonder nadere inge­breke­stel­ling en zonder rechterlijke tussen­komst, aan Contractant alle ter za­ke van de incasso en de bewaring van haar rechten ge­maak­te kosten, waaronder begrepen alle buitengerech­telij­ke en gerech­telijk kosten, waaronder begrepen advo­caat­kosten, wel­ke hier­bij worden gesteld op minimaal 15% van de ver­schul­digde hoofdsom, alsmede een cumulatieve vertra­gings­rente van 1% per maand over de ver­schuldigde hoofdsom, in reke­ning te brengen, waarbij een gedeel­te van een maand geldt als gehele maand, onvermin­derd het recht van SysWorks­ op vergoe­ding van de werkelijke en hogere kos­ten.

7.6  De vordering op Contractant zal terstond en integraal opeisbaar zijn, eveneens verhoogd met rente en kosten als opgemeld onder lid 5, ingeval van een andere toerekenbare tekortko­ming door Contractant, dan wel wanneer (conservatoir/exe­cutori­aal) beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. de (voorlopige) surséance, (buiten)gerechtelijke sanering of het faillissement van Contractant wordt aangevraagd. Contractant wordt alsdan van rechtswege geacht in verzuim te zijn, onge­acht eerdere termijnaf­spraken. In geval van beslag, (voorlopige) surséance, (buiten)gerechtelijke sanering of faillisse­ment is Contractant verplicht SysWorks onmiddellijk hieromtrent op de hoogte te stellen en tegenover de beslaglegger, bewind­voerder of curator schriftelijk kenbaar te maken of en dat hij bepaalde zaken onder Licentie onder zich houdt.

7.7  Ingeval van niet-tijdige betaling, zomede de andere hier­bo­ven vermelde omstandigheden, heeft SysWorks steeds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of te harer keuze geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daar­door tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onver­minderd andere haar wettelijk toekomen­de rechten.

7.8  Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie blijft SysWorks te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot uitvoe­ring van de overeenkomst over te gaan, of daarmee voort te gaan, van Contractant een genoegzame zekerheidsstelling c.q. voor­uitbeta­ling te verlangen. Indien aan de tussentijdse betaling, dan wel ver­langde zekerheidsstelling, niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is SysWorks bevoegd de overeenkomst buitengerechte­lijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehou­den te zijn.

7.9  Betalingen strekken in eerste instantie tot delging van ver­vallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de -langst uitstaande- factuur.

7.10 Overeengekomen prijzen en tarieven voor specifieke in de offerte en/of factuur genoemde dienstverlening, zijnde onderhoud, support en overige diensten, zullen eenmaal per jaar worden gewijzigd met een percentage gelijk aan de jaarlijkse wijzi­ging van het samengesteld prijsindexcijfer gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan wel op basis van ontwikkelingen in de markt.

7.11 Voor zover SysWorks gehouden is omzetbelasting in rekening te brengen, zullen de in de overeenkomst bedoelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de prestatie geldende percentage omzetbe­lasting. Alle prijzen en tarieven zullen steeds (mede) vastgesteld zijn in Euro’s.

 

Artikel 8. Risico, eigendomsvoorbehoud en retentie

8.1 Behoudens andersluidende schriftelijke bedingen zijn de zaken vanaf het moment van (af)levering voor risico van Contractant en komen met name alle directe en indirecte schade en/of kosten, welke aan en/of door deze zaken voor Contractant, SysWorks en/of derden mochten ontstaan, voor reke­ning van Contractant, derhalve ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven en/of andere ver­voers­documenten de clau­sule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender, dat wil zeggen van SysWorks, zijn. Hetzelfde geldt ingeval van koop in beginsel voor de eigendomsovergang, onver­let de hierna volgende condi­ties. Bij balieverkoop geldt het meenemen van het gekochte uit het bedrijfspand door Contractant als moment van (af)leve­ring.

8.2 Zolang Contractant niet het volledige bedrag van de betreffende factuur -eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten-   heeft voldaan, blijven de (af)geleverde zaken eigen­dom van SysWorks, zulks tot zekerheid voor de beta­ling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd. De eigen­dom gaat eerst op Contractant over, zodra Contractant de gehele vordering integraal heeft voldaan. Mitsdien zal Contractant niet de be­voegd­heid hebben om de nog onbe­taald gebleven zaken te vervreemden, aan derden door te leve­ren, te belenen, verpanden of onder hypothecair verband te brengen, noch te verhuren of uit te lenen, tenzij schriftelijk anders over­eenge­komen en behoudens levering binnen de normale bedrijfsexploi­tatie van Contractant. Rech­ten worden aan Contractant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Contractant de overeen­gekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.

8.3 Indien de door SysWorks geleverde zaken vóór integrale betaling blijken te zijn verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren, zal Contractant ten behoeve van SysWorks op haar eerste verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken te vestigen. Ook voor vorderingen van SysWorks Contractant uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal Contractant op eerste verzoek van SysWorks een bezitloos pandrecht vestigen op de onder hem bevindende onbezwaarde zaken. Contractant verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle forma­liteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrech­ten. voorzover nodig en mogelijk verleent Contractant reeds nu ten behoe­ve van voornoemde bezitloze pandrech­ten aan SysWorks een onherroepelijke volmacht.

8.4 Contractant zal SysWorks te allen tijde toegang verlenen tot de be­tref­fende   -geleverde-   zaken, waar die zich ook moch­ten bevin­den. Bovendien zal Contractant SysWorks terstond in staat stellen de geleverde zaken, zonder dat een nadere inge­brekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, bij non-betaling dade­lijk terug te nemen.

8.5 SysWorks is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking heeft, zodra blijkt dat Contractant niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen uit hoofde van andere door SysWorks verrichte werkzaamheden. Het recht van terughouding omvat tevens documenten en/of rembours­gelden.

8.6 Blijft Contractant ook na ingebrekestelling nalatig met voldoe­ning, dan zal SysWorks gerechtigd zijn de onder het reten­tie­recht vallende zaken op wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat haar vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van een eventueel surplus.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 

9.1  Contractant is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te (doen) inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveel­heid, dan wel andere afwijkingen en/of beschadigingen, dient Contractant binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk -per post of per telefax- gedetail­leerd aan SysWorks kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer Contractant de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft doorgele­verd.

9.2  Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid, zomede direct zichtbare beschadigingen, ook in de verpakking, moeten onmiddel­lijk op de afleveringsbon of andere vervoersdocumenten worden vermeld, bij gebreke waarvan Contractant geen enkele actie jegens SysWorks kan instellen. Geringe afwijkingen kunnen nimmer een grond voor Contractant vormen om de betreffende zaken te weige­ren c.q. de overeen­komst te ontbinden.

9.3  Klachten van welke aard ook, schorten de betalings­ver­plich­tin­gen van Contractant nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door Contractant zijn gewijzigd of gerepareerd.

9.4  SysWorks heeft de keuze, indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene te leveren, dan wel de betref­fen­de zaken terug te nemen en te vervangen, dan wel de overeen­komst te ontbinden en gedane betalingen aan Contractant terug te boeken.

9.5  Contractant zal slechts bevoegd zijn een bepaalde zending te retour­neren in overleg met en na bekomen schriftelijke fiatte­ring door SysWorks.

 

Artikel 10. Retourzendingen

 

Door Contractant kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na bekomen toestemming en retournummer van SysWorks worden geretourneerd. Bij een ge­brek­kige retour­zending, zulks ter uitsluitende beoordeling van SysWorks, heeft SysWorks het recht de be­treffende zending te weige­ren. Alle kosten en verzekerin­gen verband houdende met een retour­zending, zijn c.q. blijven voor rekening van Contractant.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Ongeacht enig andersluidend beding is SysWorks ten aanzien van de overeengekomen en door SysWorks uitge­voerde werkzaam­he­den, Diensten, niet zijnde advieswerkzaamheden als bedoeld in lid 2, en geleverde Producten, uit­slui­tend aansprake­lijk voor directe financiële schade welke is veroor­zaakt door (een) aan SysWorks toe te rekenen Beroeps­fout(en), een en ander voor zover en zoals onderstaand omschreven, en waarvoor SysWorks op grond van de Wet aansprakelijk is. Alsdan is SysWorks slechts aan­sprakelijk voor vervangende scha­devergoe­ding, d.w.z. vergoe­ding van de waarde van de achterwe­ge geble­ven prestatie, zulks evenwel tot ten hoogste € 50.000 (vijftigduizend Euro).

Iedere aansprake­lijkheid van SysWorks voor enige andere vorm van schade is uitge­sloten. In geen geval is SysWorks aanspra­kelijk voor indirecte schade of gevolg­schade, zoals onder andere schade welke ver­band houdt met het verloren gaan van gegevens, winst­derving ten ge­volge van (vermeend) niet- of niet naar behoren functio­neren van haar Producten en/of voor enigerlei andere gevolg­scha­de. Geen enkele aansprake­lijkheid wordt door SysWorks aan­vaardt, voort­vloeiende uit overschrijding van levertij­den (vertra­gingsscha­de), ontoerei­kende medewerking door Contractant, aangele­ver­de mate­ria­len en/of diensten door derden, waaronder stroom- en (toekomstige) telecommunicatievoorzieningen, noch voor personen- of letsel­scha­de, ideële schade of enige andere schade, hoe ook genaamd.

11.2 Indien SysWorks een advies verstrekt, is zij maximaal aanspra­ke­lijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een even­tuele te­kortkoming van dat advies, indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste 10% van de totale prijs van een door haar aanvaarde opdracht, althans, indien door deze procentregeling de aansprakelijkheidslimiet sub artikel 8.1 bedoeld wordt over­schreden, tot ten hoogste € 50.000 (vijftigduizend Euro), of, in geval van een afzonder­lijk voor dat advies bedon­gen vergoe­ding, tot ten hoogste het bedrag van de bedon­gen vergoe­ding. In andere geval­len, overige Diensten, en voor andere schade als gevolg van door haar gege­ven adviezen, directe en indirec­te, is SysWorks niet aansprakelijk.

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade­ver­goeding is steeds, dat Contractant de schadeclaim onmid­del­lijk na het ontstaan of consta­tering van de schade schriftelijk bij SysWorks meldt. In dat geval zal SysWorks, met inachtname van het sub 8.1 en 8.2 bepaalde, jegens Contractant nimmer verder aanspra­ke­lijk zijn dan tot vergoeding van de netto periode-factuur­prijs voor de Producten welke het onderwerp van Contractant's aansprakelijkstel­ling vormen, althans dan tot vergoe­ding van de schade, gedekt door SysWorks' beroepsaansprakelijk­heidsver­ze­ke­ring.

11.4 In geval van onrechtmatige daad van de zijde van SysWorks c.q. hulppersonen waarvoor SysWorks rechtens aan­spra­kelijk gehouden kan worden, is SysWorks slechts aan­spra­kelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. Ook in die gevallen is de aansprake­lijkheid beperkt tot € 50.000 (vijftigduizend Euro) per schadetoe­brengen­de gebeurte­nis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurte­nis­sen geldt als één gebeurtenis, althans beperkt tot het maximumbe­drag waartegen is verze­kerd.

11.5 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor SysWorks in deze voorwaarden en bedingen de aansprakelijkheid niet uitdruk­ke­lijk heeft aanvaard, zal SysWorks nimmer aansprakelijk zijn. Met name aanvaardt SysWorks geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroor­zaakt door van derden betrokken apparatuur, programmatuur en diensten, en door toerekenbare tekortko­mingen of onrechtmatige daden van toeleveranciers van SysWorks.

11.6 Contractant vrijwaart SysWorks voor alle schade die SysWorks mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden wegens door hen gepre­tendeer­de inbreuken door Contractant op intellec­tu­ele eigendoms­rechten, alsmede voor alle schade die verband houden met:

-      aanspraken van derden, die schade lijden welke, al dan niet direct, voortvloeit uit de werkzaamheden welke SysWorks ten behoe­ve van Contractant verricht, in het bijzonder het beheren, updaten en aanvullen van gegevensbe­standen van c.q. voor Contractant, en welke onderwor­pen zijn aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of aanver­wan­te wetten en regelin­gen;

-      aanspraken van derden, medewerkers van Contractant daaron­der begre­pen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtma­tig handelen van werknemers van SysWorks die ter beschik­king zijn gesteld van Contractant en werken onder zijn toezicht of op zijn aanwijzingen;

-      aanspraken van derden, medewerkers van SysWorks daaron­der begre­pen, die in verband met de uitvoering van de overeen­komst(en) schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Contractant of van onveilige situa­ties in zijn bedrijf;

-      aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door SysWorks geleverde Produc­ten, Pro­grammatuur of Diensten die door Contractant werden gebruikt, gewijzigd of doorgele­verd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Contractant, tenzij Contractant bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijzi­ging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

In alle voormelde gevallen berust de aansprakelijkheid volle­dig bij Contractant.

 

Artikel 12. Geheimhouding en beveiliging

 

12.1 Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisa­tie, de werking van de Apparatuur, de bestanden en Programmatuur. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gege­vensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn Personeel en/of hulppersonen slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen presta­ties. Partijen zullen hun Personeel en/of hulppersonen verplich­ten deze geheimhou­dingsbe­palingen na te leven. Indien door één der partijen wordt gehandeld in strijd met deze bepaling zal die partij zonder dat enige aanmaning of ingebreke­stelling is vereist in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie of rechterlijke matiging vatbare boete verbeuren aan de andere partij, van € 50.000 (vijftigduizend Euro) per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van de andere partij, waaronder die op schadever­goeding, onver­let.

12.2 Partijen verplichten zich jegens elkander hun Personeel en/of hulppersonen die betrok­ken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden, op te dragen de wederzijds geaccep­teerde beveili­gingspro­cedures in acht te nemen.

 

Artikel 13. Verzekering

 

13.1 SysWorks heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de navolgende risico's:

a.    wettelijke aansprakelijkheid;

b.    beroepsaansprakelijkheid;

c.     brand;

d.    bedrijfsschade.

13.2 De door SysWorks verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.

13.3 Schade aan bij Contractant aanwezige Apparatuur welke eigendom is van SysWorks en welke niet gedekt wordt door de ver­ze­kering van SysWorks, zal worden verhaald op Contractant. Ook het zogenaamde eigen risico zal door SysWorks worden verhaald op Contractant. Contractant verklaart zich hiermede uitdrukkelijk akkoord.

 

 

 

Artikel 14. Overdracht rechten en verplichtingen

 

14.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst en de daarmede verbonden overige overeenkom­sten zonder schriftelij­ke toestem­ming van de andere partij aan een derde over te dragen.

14.2 SysWorks is evenwel bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaan­neming, hetzij door tijdelijke inhuur van perso­neel.

 

Artikel 15. Overmacht

 

15.1 Gedurende een situatie van overmacht -derhalve elke om­stan­digheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke niet aan één der partijen is toe te rekenen-   wordt ter keuze van SysWorks de uitvoering van de overeenkomst opge­schort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de ver­plichtingen door één der partijen niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst onmiddellijk door middel van een buitenge­rechtelijke schrif­te­lijke verkla­ring te ont­binden, zulks onder opgave van de om­standig­heid die (ver­de­re) uitvoering belet. In dat geval zal geen ver­plich­ting tot schadever­goeding bestaan, behoudens vergoe­ding door Contractant van de door SysWorks daadwerkelijk gemaak­te kos­ten.

15.2 Indien SysWorks bij het intreden van de overmachtsituatie gedeelte­lijk reeds aan haar verplichtingen heeft vol­daan, of nog slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is SysWorks gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Contractant is alsdan gehou­den die factuur te voldoen als betrof het een afzonder­lijk contract.

15.3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, in- en uitvoerbelemme­rin­gen, overheidsmaat­regelen, defecten aan machinerieën, storin­gen in de levering van energie, waaronder begrepen storingen in stroom- en (toekomstige vormen van) telecommunicatievoorziening en -infrastructuur, dan wel toelevering van materia­len en/of diensten door derden, alles in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 16. Garantie

16.1 In het algemeen zal SysWorks er alles aan doen om de in de offerte of in een nader schrif­te­lijk stuk tussen partijen over­eengekomen prestatie, te laten beant­woorden aan de over­een­komst en overigens aan rede­lijke eisen van bruikbaarheid en deugde­lijkheid.

16.2 De garantie op de (af)geleverde zaken strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van SysWorks verstrekte garantie, indien aanwezig. SysWorks verwijst ter zake naar eventueel bijgevoegde garantiecer­tificaten. Of iets onder de garantie valt, wordt alsdan uitslui­tend door de fabri­kant c.q. toeleverancier van SysWorks bepaald. SysWorks kan terzake geen enkele aansprakelijkheid aan­vaar­den. SysWorks c.q. haar fabri­kant c.q. toeleverancier is in geen geval aansprakelijk voor gebreken welke het gevolg zijn van enig overheidsvoor­schrift met be­trekking tot aard en/of kwali­teit van geleverde zaken, toegepast materiaal of con­structie daar­van.

16.3 De garan­tie omvat niet:

a.    gebreken ontstaan doordat:

-      de Contractant, diens personeel of een (door hem ingeschakelde) derde de goederen op ondeskundige wijze heeft geïnstalleerd of gebruikt;

-      een van voormelde personen niet stipt de door de fabri­kant/­leverancier van SysWorks gegeven bedrijfs- en/of bedie­ningsvoorschriften heeft opgevolgd/opvolgt;

-      de zaken door toedoen van een der voormelde personen zijn beschadigd;

-      de zaken werden/worden gebruikt voor andere doeleinden of op andere wijze dan waarvoor zij zijn bestemd;

-      de zaken werden/worden gebruikt in combinatie met ande­re zaken, die invloed ondergaan van chemicaliën en derge­lijke, welke afwijken van de door de fabrikant/leve­rancier van SysWorks opgegeven specificaties, beperkingen en toleran­ties;

b.    de kosten van demontage en montage van de zaken, die in verband met reparatie of vervanging noodzakelijk te maken transportkosten van Contractant zelf of van een door deze of -op zijn verzoek- door SysWorks in te schakelen vervoerder en andere bijkomende kosten. Verzending en retournering van te herstellen/herstelde of (te) vervangen zaken is geheel en al voor rekening en risico van Contractant;

c.     mogelijke garantieverplichtingen buiten Nederland.

16.4 Voor die onderdelen en materialen die naar hun aard een beperkte gebruiks- of levensduur hebben, zijn de voor de betrokken onderdelen bij SysWorks geldende of usantiële garantievoorwaarden van toepassing.

16.5 Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeel­kundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voor­doen na wijziging of reparatie door Contractant c.q. door derden, blijven steeds buiten de garan­tie. De garantie is vervallen als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

16.6 Distributieprogrammatuur en Documentatie. SysWorks verleent geen enkele garantie op de vorm of inhoud van Distri­butieprogramma­tuur of Documentatie. Bepaalde Distri­butiepro­grammatuur wordt gegarandeerd door derden/ont­wikke­laar-leve­ranciers.

16.7 Toepasselijkheid van garantie. Contractant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie geldt. De garantie vermeld onder lid 1. t/m 6. van dit artikel is niet van toe­passing:

a.    op producten welke door SysWorks worden verkocht of waarop door SysWorks gebruiksrechten worden verstrekt welke niet vallen onder Apparatuur of Programmatuur. Deze producten worden rechtstreeks door een derde aan Contractant gegarandeerd, of verkocht/verstrekt zonder garantie; of

b.    in situaties welke het gevolg zijn van onjuist gebruik van de Apparatuur of Programmatuur of gebruik van de Appara­tuur zonder dat aan de daarvoor noodzakelijke omgevings­conditie is voldaan; of

c.     in situaties welke het gevolg zijn van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip van aflevering van de Apparatuur; of

d.    in situaties welke het gevolg zijn van niet door SysWorks aangebrachte wijzigingen in de Apparatuur of Program­matuur.

16.9 Garantie-uitvoering. In alle situaties waarin onder deze Algemene Voorwaarden aangeschafte Apparatuur en Programmatuur gebreken vertonen tengevolge van materiaal- en fabricagefou­ten, omvat de garan­tie:

a.) reparatie of vervanging door SysWorks   -zulks naar keuze van SysWorks-   van (onder­delen van) Appara­tuur, indien Contractant het gebrek binnen de garantieperiode heeft ge­meld, of

b.) herstel door SysWorks op de in de SPD aange­geven wijze, gedurende de daarin aangege­ven garantieter­mijn. Indien SysWorks bij nakoming van haar garantiever­plichtingen zaken en/of onderdelen vervangt, worden de vervan­gen zaken en onderdelen het eigendom van SysWorks.

16.10 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door SysWorks geen enkele garantie, direct danwel indirect, op haar Producten verleend.

16.11 Het beweerdelijk niet-nakomen van de garantieverplichtin­gen door SysWorks c.q. haar fabrikant c.q. toeleverancier, ontheft Contractant niet van de verplichtingen welke voor hem uit de tussen partijen gesloten over­eenkomst en/of deze Voorwaarden mochten voortvloeien.

16.12 De garantieverplichtingen vervallen indien en zodra Contractant, diens personeel en/of een (door hem inge­schakelde) derde werkzaamheden aan het geleverde heeft verricht c.q. daarin/daaraan veranderingen van welke aard ook heeft aangebracht.

 

Artikel 17. Ontbinding

 

17.1 Buiten hetgeen elders in deze voorwaarden en bedingen is bepaald, is:

a.    ieder der partijen gerechtigd (een) overeenkomst(en) d.m.v. een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft aan zijn verplichtin­gen uit deze overeenkomst(en) te voldoen;

b.    ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanma­ning of ingebrekestelling zal zijn vereist en buiten rechte, de overeenkomst(en) door middel van een aange­te­kend schrijven te ontbin­den, indien de wederpar­tij (voorlo­pige) surséance van betaling of hem surséan­ce van betaling wordt verleend, de wederpar­tij zijn faillis­sement of (buiten)gerechtelijke sanering aan­vraagt of in staat van faillisse­ment wordt ver­klaard c.q. over zijn vermogen de (buiten)gerechtelijke sanering wordt verleend, de onderneming van de wederpartij wordt geliqui­deerd; de wederpartij zijn huidige onder­ne­ming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermo­gen van de wederpartij beslag wordt gelegd, dan wel de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplich­tingen uit deze overeenkomst(en) na te kunnen komen.

17.2 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst(en) voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst(en) bestaan. Tot deze ver­plich­tingen behoren onder meer: geheimhou­ding, en geschil­len, toepasse­lijk recht en domicilie­keu­ze.

 

Artikel 18. Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze

 

18.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van met SysWorks gesloten over­een­komst(en) en alle hiervan deel uitmakende nadere overeenkom­sten en bedingen, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arron­dissement Maastricht, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeen­komen, of SysWorks zich alsnog tot de volgens de Wet bevoegde rechter wenst te wenden.

18.2 Op alle overeenkomst(en) met SysWorks is Nederlands recht van toepas­sing.

18.3 Partijen kiezen voor al hetgeen hun overeenkomst(en) en de daaruit voortvloeiende nadere ove


Alle prijzen zijn excl. btw tenzij anders vermeld